พระธาตุสูงส่ง  อ่างขุนบงแหล่งชีวิต  เศรษฐกิจยางพารา   ศาสนาวัฒนธรรมรุ่งเรือง

 
ผ้าทอไทลื้อ ย้อมสีธรรมชาติ บ้านทุ่งกล้วย หมู่ที่ ๕
ความเป็นมา 

            ผ้าทอไทลื้อเป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มแม่บ้าน บ้านทุ่งกล้วย หมู่ที่ ๕  ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๐
โดยการรวมตัวของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านในตำบล มีสมาชิกรวม 65 คน คณะกรรมการชุดแรกคือ

๑.       นางอุดดี               วรรณคำ           ประธาน
๒.       นางเปลี่ยน           ดีจิตร                รองประธาน
๓.       นางแก้ว                ผาลัย                เหรัญญิก
๔.       นางจันทร์แก้ว     มะลิลา               เลขานุการ
๕.       นางแดง                ปุกคำ                ประชาสัมพันธ์

           ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๒๕  ได้แยกตัวออกมาจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ ๕ มีสมาชิกรวม๒๒ คน โดยมีนางคุ่ย วรรณคำ เป็นประธาน ได้ดำเนินกิจกรรมของกลุ่มทั้งด้านเกษตรกรรม เคหกิจเกษตร และหัตถกรรม เช่น การปลูกถั่วลิสง , การเลี้ยงสุกร , การทำอาหารเสริม , การถนอมอาหาร , การแปรรูปการผลิต , การทำศิลปะประดิษฐ์ และการทอผ้า ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘  ได้รับงบประมาณจัดสร้างศูนย์ทอผ้า และงบประมาณสำหรับฝึกอบรมการทอผ้าสำหรับกลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและศิลปการทอผ้าลายน้ำไหลหรือผ้าไทลื้อ โดยจัดตั้งกลุ่มชื่อ “ กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งกล้วย หมู่ ๕ ”   ดำเนินกิจกรรมการทอผ้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งทำเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมยามว่างจากการทำเกษตรกรรม กลุ่มได้ขอรับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อฝึกอบรมสมาชิก และเยาวชนทั้งชายและหญิงในหมู่บ้านเพื่อฝึกหัดการทอผ้า ส่งเสริมให้สมาชิกและเยาวชนมีรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
แนวคิดหลัก
ระบบเศรษฐกิจชุมชน(สัมมาชีพ) ของตำบลทุ่งกล้วย มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างให้คนในตำบลมีสัมมาชีพ สามารถพึ่งตนเองได้ อยู่อย่างพอเพียง ไม่เพิ่มหนี้สิน ก่อรายได้และการออม ดังนั้นตำบลทุ่งกล้วยจึงมีการส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลมีการรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมของคนกลุ่มต่างๆ ตามความต้องการสอดคล้องกับความสามารถของสมาชิกกลุ่ม วิถีชิวิตและบริบทชุมชนเช่น กลุ่มทอผ้าไทลื้อ กลุ่มผ้าปัก กลุ่มข้าวรุ่งทวี กลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มยางพารา กลุ่มอิฐ(กลุ่มออมผญา) เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปัน ใช้พลังกลุ่มในการต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งการได้ทำกิจกรรมร่วมกันส่งผลให้เกิดการพูดคุยพบปะสังสรรค์เรื่องสุข ทุกข์ซึ่งกันและกัน เชื่อมร้อยให้กลุ่มเกิดการขยายตัว การดำเนินงานอยู่ภายใต้ของการจัดการทุนทั้งทุนบุคคลที่เป็นคนพื้นที่ และองค์กรที่เข้ามามีส่วนสนับสนุน ทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา และการจัดการสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งหลายกลุ่มเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง สามารถขยายผล เชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องระบบอื่นๆในตำบล เช่น ระบบสวัสดิการชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพและการช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งตอนแรกได้ทำเป็นอาชีพเสริมหลังจากเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรเสร็จแล้ว แม่บ้านก็เริ่มทอ ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีกี่กะตุก ก็ใช้กี่เมืองที่ทำขึ้นแบบง่ายๆ และเริ่มต้นจากทอผ้าฝ้ายดิบทำเป็นเครื่องนุ่มห่ม หลังจากนั้นได้พัฒนามาทอกี่กะตุกและเริ่มย้อมสีธรรมชาติ ในอดีตนั้นจะใช้ฝ้ายที่มีในท้องถิ่น โดยเริ่มจากการปลูกฝ้าย และเข้าสู่ขบวนผลิตเป็นเส้นด้าย โดยภูมิปัญญาของท้องถิ่นทั้งหมด รวมทั้งกรรมวิธีย้อมสีธรรมชาติเช่น สีดำได้มาจากน้ำคั้นจากผลมะเกลือ สีแดงได้จากครั่ง สีเหลืองได้จากขมิ้น แก่นไม้ ขนุน สีน้ำตาลได้จากเปลือกต้นสุน เป็นต้น 
            

            ผ้าทอพื้นเมืองมีที่มาหลายแห่งด้วยกัน มีทั้งผ้าที่ทอขึ้นโดยสืบทอดจากบรรพบุรุษ และผ้าทอพื้นเมืองที่มาจากแหล่งอื่น สืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์ทางการเมือง และการอพยพโยกย้ายถิ่นของผู้คน ประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านทุ่งกล้วยนั้นบรรพบุรุษได้อพยพถิ่นฐานมาจากจังหวัดน่าน ฉะนั้นการทอผ้าฝ้าย การทำฝ้ายจึงอยู่ในสายเลือดของผู้หญิง เพราะรับวัฒนธรรมมาจากเมืองน่านนั่นเอง  ผ้าพื้นเมืองดั้งเดิมได้แก่ ผ้าพื้น, ผ้าขาวม้า, ถุงย่าม , ผ้าห่ม  ส่วนลายผ้าก็มีลายน้ำไหล ลายดอก ลายหางปลา ฯลฯ

              จากผ้าพื้นเมืองที่ทอขึ้นเพื่อใช้ในประจำวัน และลวดลายแบบดั้งเดิม ปัจจุบันได้มีการพัฒนาลวดลาย และเส้นใยให้มีลวดลาย หลากหลายตามความต้องการของตลาด และคุณภาพของผ้าดีขึ้น จึงได้มีการทอขึ้นอย่างหลากหลายเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นมากมาย ตามแต่ประยุกต์ใช้ได้อย่างสวยงาม เช่นทอผ้าปูโต๊ะรองจาน พรม ผ้าม่าน ผ้าบุเก้าอี้ กรอบรูป ผ้าเช็ดหน้า กล่องใส่ทิชชู ผ้ารองแล้ว ผ้ารองจาน ฯลฯ

 
๑.ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ทำจากสีธรรมชาติ
    ผ้าทอสีพื้น
-          ผ้าถุง/ผ้าซิ่น
                    -          ผ้าทอลายสี่ตะกรอ
                    -          ผ้าพันคอ 
                    -          ผ้าขาวม้า
                    -          ถุงย่าม
                    -          พรมเช็ดเท้า
                    -          ที่รองจาน/รองแก้ว
                    -          กล่องกระดาษชำระ
                    -          กระเป๋า
                    -          อื่น ๆ (ที่ทำจากผ้าทอ)

----------------------------------------------

สนใจติดต่อ  :   นางเปลี่ยน   ดีจิตร
                      245  หมู่ 5  บ้านทุ่งกล้วย   ต.ทุ่งกล้วย
                      อ.ภูซาง   จ.พะเยา   56110
                      โทร  054-455241
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
infographics
คืนความสุขให้คนในชาติ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
aec
พะเยา
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bangkokidea
กรมการจัดหางาน
ราชกิจจานุเบกษา
ภูมิพะเยา ภูมิแผ่นดิน พะเยาพิทักษ์ รักษาสถาบัน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดพะเยา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐสภาไทย
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สสส.
น่าน
เชียงราย
เชียงใหม่
แพร่
แม่ฮ่องสอน
พิษณุโลก
ลำพูน
ลำปาง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ